Outreach

PROCESSOS DE CRISTAL·LITZACIÓ AMB FLUIDS COMPRIMITS:EL PROCÉS DELOS

delos

Dr. Santi Sala i Vergés

 
 

 

Les característiques de partícules sòlides, com són la seva mida, distribució de mides, forma, geometria superficial, grau de cristal•linitat, tendència a agregar-se, etc. juguen un paper important en la producció i formulació d’un ampli rang de productes industrials com són els fàrmacs, els pigments, els catalitzadors, les pintures en pols, els biopolímers, els cosmètics, les ceres, els explosius, etc.

icmab
03 June 2009

Els Fluids Compressibles (FC), i especialment el CO2, han creat grans expectatives com a medi dissolvent per a la producció de materials d’alt valor afegit i productes químics a través de processos econòmica i ambientalment sostenibles. Els FCs posseeixen algunes propietats altament atractives com a dissolvents. Degut a que poden ser comprimits, la seva densitat, i per tant, la seva capacitat per dissoldre, poden ser controlades amb petits canvis en la temperatura i pressió. Durant les darreres dues dècades, diferents processos (cristal•litzacions, reaccions, polimeritzacions) basats en l’ús de FCs, tant en estat líquid com supercrític, han sigut desenvolupats per a permetre la directa producció de materials finament dividits amb un determinada estructura de partícula, sense necessitat d’etapes posteriors processat. Recentment, el nostre grup del laboratori de materials orgànics ha desenvolupat un nou procés de cristal•lització anomenat DELOS®, el qual utilitza un FC (e.g. CO2), per a la producció directa de nano- o micropartícules cristal•lines. La força promotora d’una cristal•lització DELOS® és el ràpid, gran i extremadament homogeni descens de temperatura experimentat per una dissolució que conté el fluid comprimit, quan és despressuritzada des de una pressió determinada fins a pressió atmosfèrica. A diferència d’altres tècniques de cristal•lització a alta pressió (RESS, GAS, PCA, PGSS), en un procés DELOS® el fluid comprimit es comporta com a co-solvent del solut dissolt en la dissolució orgànica inicial.

 
Hits: 31599

INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA, Copyright © 2020 ICMAB-CSIC | Privacy Policy | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.